©   Fernsehdoktor Schwarz GmbH, Hietzinger Hauptstraße 94, 1130 Wien, Telefon: 01 877 92 55
Immer gut beraten !
W is i  O R6 05 + HD A
In te gr ie r t
s
 Ir d e t o S e c u r e
-
E n tsch l ü sse lu n gssy ste m
O RF
-
K a r te , 3 M o n ate   HD A u str ia  gr a tis
C
I
-
S ch n ittst e lle
A ktu e lle   Ö ste r r e ich
-
P r o gr a mmliste
A lp
h
an ume r isch e   P r o gr a mm a n z e ige
T ÜV  z e r tif iz ie r t, A str a
-
S a t
-
Up da te
Un ica b le  Fun ktio n
1 x  US B  2 .0 ,  1 x  S
k
a r t, HDM I, Co mpo n en t Ausga n g, S /P DIF op tisch
A b m e ssun ge n : 25  x  4 , 7  x  2 1  cm  ( B /H/ T )
 2 19 .
-
Satelliten-Receiver